Bestilling af dåb kan ske  telefonisk eller personligt til kordegnen eller evt. til præsten.
Ønske om voksendåb sker direkte til præsten.

Dåb sker normalt ved en højmesse, og dette kan blot aftales med kordegnen. Dåb kan også finde sted på et andet tidspunkt efter nærmere aftale med en af præsterne.


Forældrene oplyser skriftligt navne og adresser på mindst 2, højst 5 personer inkl. en evt. gudmor / gudfar som har sagt ja til at stå faddere forud for dåben. Bærer man selv sit barn til dåben, kan der dog indskrives indtil 6 faddere.
Disse personer skal selv være døbt i den kristne tro og må ikke på tidspunktet, hvor de står fadder, være konverteret til an anden religion. En fadder er ligeledes voksen, dvs. fra konfirmationsalderen og opefter, men man behøver ikke selv være konfirmeret. I tvivlstilfælde: Tal med præsten.
Før dåben finder sted, vil I blive kontaktet af præsten for aftale om en dåbssamtale.

Ønskes dåb af et unavngivet barn efter, at barnet er fyldt 1/2 år, må navngivning ske inden dåben, så der leves op til lovens krav om navngivning senest på 6 måneders dagen. Der kan dog dispenseres, hvis dåben finder sted umiddelbart efter 6 måneders dagen – når blot dåbsdagen er fastlagt efter aftale med præst eller kordegn.

Det er også nødvendigt med en administrativ navngivning inden dåben, hvis barnet skal have udstedt et pas for at kunne komme ud at rejse.


Ved dåb af større børn og ved egentlig voksendåb falder gudfar / gudmoder funktionen bort, da disse personer jo ikke skal bæres, ellers er regelsættet det samme som ved barnedåb. En gudfar / gudmor er også en fadder helt på lige fod med de øvrige faddere.

Ved ønske om administrativ navngivning (dvs. ved anmeldelse / uden dåb) foretages anmeldelsen digitalt på www.borger.dk ved brug af digital signatur eller NemID inden 6 måneder efter barnets fødsel.
Bemærk, at begge forældre skal medvirke (anmelde og godkende), for at anmeldelsen går igennem systemet, hvis der er fælles forældremyndighed.

Har en af forældrene forældremyndigheden alene, kan denne person foretage navngivning af barnet uden den andens samtykke.

Se listen over fornavne, der er godkendt af Familiestyrelsen, for både piger og drenge på: https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne 

En tilbundsgående gennemgang af navneloven kan selvsagt ikke rummes på denne side. Er man i tvivl om, hvad man har lov til at navngive sit barn, kan en samtale med præst eller kordegn bestemt anbefales - gerne i god tid inden barnet fylder 1/2 år. I korthed kan dog anføres som normalitet, at fornavn(e) efter ovenstående lister umiddelbart kan godtages. Drenge kan kun navngives med drengenavne og piger kun med pigenavne. Man kan bære mange fornavne.

Som mellemnavn(e) kan vælges forældrenes mellemnavn(e) eller efternavn. Et mellemnavn kan desuden søges blandt mellemnavne og (egne) efternavne tilbage i slægten - der må da forevises dokumentation for retten til navnet, dvs. den kontinuerlige familierelation (alle mellemliggende slægtsled). Der henvises til navneloven for udvidede bestemmelser ang. mellemnavne. Man behøver ikke at bære et mellemnavn – mange har kun et fornavn og et efternavn. Et fornavn bør i reglen ikke gives som mellemnavn, men som 2. eller 3. fornavn.

Som efternavn vælges normalt forældrenes efternavne, men i den nye navnelov er der indlagt enkelte blokeringer, ligesom der er tilføjet mange nye muligheder. Der kan kun gives ét efternavn, men dette efternavn kan for visse udlændinge (f.eks. portugisere) være flerleddet; her gælder ganske særlige bestemmelser.

Den nye navnelov, lov nr. 524 af 24/06/2005, som trådte i kraft den 1/4-2006, kan hentes her.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141282

I forbindelse med navngivning, især navngivning ved dåb, anbefales det på det kraftigste at tale med præst/kordegn om navn i rigelig tid før navngivningen, hvis navnet går ud over den tidligere norm - dvs. kun drengenavne som fornavne til drenge og kun pigenavne som fornavne til piger, og kun forældrenes mellemnavne og efternavne som barnets mellem- og efternavn.

For flere af de øvrige navnemuligheder (herunder ikke anerkendte fornavne), som den nye navnelov rummer mulighed for, skal i visse tilfælde godkendes i en højere instans (Statsforvaltningen), før navngivningen må finde sted. Dette kan selvsagt forhale navngivelsen, og det er særdeles akavet for alle parter, hvis der ikke foreligger en godkendelse, når dåben skulle finde sted... så vær ude i god tid, hvis I har særlige ønsker om navn.

Straks efter modtagelsen af fyldestgørende navneanmeldelse over www.borger.dk, registreres navnet, hvis det kan godkendes, og en e-kvittering tilgår forældrene. Kan navnet ikke umiddelbart godkendes af kordegnen, bliver forældrene kontaktet for videre procedure. Sker navngivningen ved dåb, udleverer præsten en fødsels- og dåbsattest til forældrene ved dåbshandlingens afslutning. Kort efter, at navngivningen er registreret (såvel efter administrativ anmeldelse som navngivning ved dåb), udsender kommunen barnets sygesikringskort.

 

TANKER OM DÅB:

BØRN KAN IKKE LEVE UDEN KÆRLIGHED…

hverken forældrenes eller Skaberens!

Som det naturligste af alt viser forældre derfor overfor alle, hvor glade de er for deres nyfødte. Stoltheden lyser ud af dem. En kærlig omsorg uden lige. Ja, glæden kender ingen grænser – ikke mindst, når barnet er kommet ind i en fast rytme og sover igennem om natten.

Børn kan heller ikke leve uden kærlighed fra Guds side – og ingen er lukket ude fra den. Dét, der sker ved en døbefont, er vel det mest klare tegn på, at alle har ret til at komme til Gud og få del i hans omsorg og barmhjertighed?!

Derfor har det igennem århundreder været mere end naturligt for nybagte forældre at komme i kirke med selv de mindste for ved døbefonten at høre, at nu sætter vor Herre betingelsesløst de små ind i livs­fæl­lesskabet med sig selv. Som et lille, fint skud podes enhver der døbes, ind på det store kristne stamtræ, så man igennem hele sit liv får livsmod og styrke til at handle, sådan som vi er skabt til det.

Ved døbefonten spørges hverken om man har tro nok eller har de dybeste følelser overfor Gud, eller om man kender kristendommens inderste hemmel­ig­heder. Nej, ved døbefonten forkyndes, at Gud bare elsker sine menneskebørn. Hver enkelt af os har evighedsværdi for ham! Og vandet fra denne kilde, som ordet font - døbefont – betyder, giver næring til alle de mange indpodede skud på vor Herres stamme. Og altså ikke kun næring til livet her på jorden; men også til livet i paradiset.

Desuden lover vor Herre enhver, der døbes: “Se, jeg er med dig alle dage indtil verdens ende!” Altså kærlighed i lange baner.

Det forlyder af og til, at et nyfødt barn ingenting kan; men det kan dog én ting – det kan være elsket!

Er du i tvivl om dit barn skal døbes eller om, hvordan det kan ske, så kontakt gerne os præster, og lad os vende de mange tanker med hinanden.              

Ole Petersen

 

DÅBEN ER GUDS ACCEPT AF DIG

”Du er accepteret, som du er!” – Hvornår har du sidst hørt eller følt dét? Det er i hvert fald ikke almindelig i vort præstationssamfund!

Undersøgelser viser, at rigtigt mange unge familier finder det svært at skulle leve op til de krav, der stilles, samtidig med, at man skal have tid til at være menneske. Hvor mange går ikke rundt med kronisk dårlig samvittighed p.g.a. alt dét, der ikke nås?

”Du er accepteret, som du er!” er dét, Gud siger til dig ved døbefonten. Netop dér skal du ikke præstere det mindste. Her er det den almægtige, der bøjer sig ned og giver sit skabte menneske tilsagn om, at han står ved din side – ja, at han er til for dig – alene fordi du er til!

Jesus vidste, at Gud ser i nåde til hver eneste af os - og bliver ved med i nåde at se til os! Gud ser ikke bare folk an og behandler os efter fortjeneste. Nej, Gud ser til os!

Fra din egen dagligdag ved du udmærket, hvad det be­ty­d­er, for intet menneske kan undvære at blive set på. Sker det, så skrumper vi på en mærkelig måde ind og går til grunde – som en blomst, der ikke får lys nok.

Men nu har Gud set på os med kærlighedens øjne! Det er, hvad du hører ved døbefonten. Dåben er begyndelsen! Også begyndelsen på din tros historie. Gud planter et særligt frø i dig. Hvordan din tro så siden former sig, er ikke til at sige; men selv om din tro kan være truet, ja, måske synes ikke eksisterende, så er din dåb netop det fundament, du altid kan vende tilbage til og igen bygge op fra.

I dåben binder vor Herre sig til os med kærlighedens mange tråde.

Derfor er det også kun naturligt, at man lader sit barn døbe. I hvert fald er ingen i Guds øjne længere kun et nummer i en lang række. Nej, du er en person med et navn, der er accepteret – bare fordi du er!

Ole Petersen

 

Menighedsrådet har vedtaget, at alle kan låne kirkens lokaler et par timer efter dåb i Aalholm Kirke.
Hør nærmere på kirkens kontor.